ZUNDERTSE DORPSQUIZ
EDITIE 2 | 2 OKTOBER 2021

De Spelregels

 
1. Algemeen

De organisatie is in handen van Stichting Buurtschap Tiggelaar.
ZuDoQu is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
Onderstaand reglement is van toepassing op alle deelnemers die deelnemen aan ZuDoQu 2021.

2. Aanmelden

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op www.zudoqu.nl
Bij het inschrijven dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
Zodra het inschrijfformulier is verwerkt, ontvangt U een deelnamenummer.

3. Inschrijven

Het inschrijfgeld van 40 euro dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL87RABO01605719 01 t.n.v. ‘Stichting Buurtschap Tiggelaar’ onder vermelding van ZuDoQu en je deelnamenummer. Pas wanneer we de betaling hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. De teamcaptain ontvangt een bewijs van deelname. Inschrijven kan vanaf 16 januari en tot en met 7 maart. Indien het maximaal aantal teams eerder bereikt is, dan zal de mogelijkheid tot inschrijven ook eerder worden gesloten. Het maximaal aantal teams is dit jaar vastgesteld op 60 teams. Inschrijven voor 7 februari levert 10 bonuspunten op. Indien er meer teams inschrijven dan het maximale aantal teams, dan wordt er gekeken naar het moment van inschrijving en betaling.
Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege gemaakte kosten niet mogelijk.

3. Teams

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen. Teams met minder dan 8 personen en meer dan 15 personen zijn uitgesloten van deelname. Elk team benoemd één van de teamleden als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het e-mailadres opgegeven te worden op het inschrijfformulier. Op de quizavond zelf dient de teamcaptain telefonisch bereikbaar te zijn. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain. De organisatie stelt een quizboek samen, waarin alle vragen en opdrachten voor de quiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan een exemplaar op de quizavond. De teamcaptain van het team dient woonachtig in de gemeente Zundert te zijn en is minimaal 18 jaar.

De ‘werkplek’ van een team tijdens de quiz bevindt zich op één adres in de gemeente Zundert en alle teamleden nemen deel vanuit deze locatie aan de dorpsquiz. Dit adres dient kenbaar te zijn bij de organisatie. De organisatie adviseert om een adres te kiezen dat niet te ver van het centrum van Zundert gelegen is.

4. Deelnemen

De teamcaptain haalt op zaterdag 2 oktober 2021 om 18:00 uur een quizboek op, bij Café De Ossekop aan de Molenstraat in Zundert.
Het originele quizboek dient uiterlijk om 22:00 uur weer ingeleverd te worden bij Café De Ossekop.
Teams die hun quizboek niet binnen de gestelde tijd ophalen, of later dan 22:00 uur inleveren, worden uitgesloten van de competitie en worden niet meegenomen in de prijsuitreiking. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het quizboek eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier als bij aanvang, met de juiste paginavolgorde en volledig, ingeleverd worden. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen. Tijdens de quizavond is communicatie tussen de teams onderling niet toegestaan.
Alle teams dienen tijdens de prijsuitreiking herkenbaar te zijn als één team.

5. Puntentoekenning en uitslag

ZuDoQu bestaat uit 10 categorieën. Niet of slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op.
Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die het quizboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen. Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is het tijdstip van binnenkomst voor het inleveren van het quizboek bepalend.

6. Uitslag

Alle deelnemende teams worden verwacht op de feestavond op zaterdag 16 oktober 2021.
Deze locatie (en de tijden) zullen wij op een later moment met jullie delen.

De antwoorden worden uiterlijk 14 dagen na de prijsuitreiking op de website gepubliceerd.
De uitslag van de ZuDoQu is bindend en staat niet ter discussie.

7. Prijzen

De organisatie stelt een geldprijs ter beschikking voor het winnende team.

8. Privacy

De organisatie van de ZuDoQu respecteert de privacy van de deelnemers. De persoonlijke informatie van deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt ten behoeve van de ZuDoQu.
Om met de deelnemers te communiceren hebben wij deze gegevens nodig, u geeft hiervoor toestemming op het inschrijfformulier.
Door U aangeleverd foto- en filmmateriaal kan gebruikt worden voor promotie doeleinden van onze quiz. Ons volledige privacybeleid vindt U op onze website.

9. Tenslotte

De organisatie van de ZuDoQu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in Zundert te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Tijdens de quizavond is alleen het verplaatsen per (elektrische) fiets of te voet toegestaan. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, leidt dit tot diskwalificatie van het desbetreffende team. Gebruik van gemotoriseerd vervoer is dus op deze avond bij geen enkele opdracht toegestaan!
Wanneer je deel gaat nemen aan het verkeer volg dan de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes en andere verlichting, zodat je goed zichtbaar bent voor overige verkeersdeelnemers. Kinderen tot en met de basisschool mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op pad.
Wij vragen speciale aandacht voor inachtneming van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
Overtreding van wetten en regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.
Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
Voor vragen/noodgevallen gedurende de quizavond kunt U altijd contact opnemen met nummer: 06-17184472